Aydınlatma Metni

DEĞERLİ MİSAFİRLERİMİZ; KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK SİZLERİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ.
6698 sayılı Kişisel verilerin korunması Kanunu (KVKK) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla İZFAŞ İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret A.Ş. tarafından işlenecektir. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.
Kişisel verilerinizin hizmetlerimizde kullanılması sırasında özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerin korunması temel prensibimizdir.
Kişisel Verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:
Kurumumuzun bağlı bulunduğu kanun ve ilgili mevzuatları kapsamında sizlere sunulacak hizmetlerde kullanılmak, hizmetlerimizi gerçekleştirmek bu kapsamda her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için KVKK kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen kimlik bilgileriniz, adres, telefon numaranız, vergi numaranız ve diğer bilgileri kaydetmek, kağıt üzerinde ya da elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili makamlara öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, bağlı bulunduğumuz kanunlar kapsamındaki hizmetlerimizi yerine getirebilmek, Kurumumuzca sunulan veya talep edilen başka hizmetlerimizi sunabilmektir.
Kişisel Verilerinizin Aktarılması:
Kurumumuz nezdinde bulunan kişisel verileriniz bağlı bulunduğumuz kanun, sair kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlarla; vatandaşlara sunulmakta olan hizmetlerin yürütülmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile; bağlı bulunan kanunlar kapsamında üniversiteler, kamu kurumları ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:
Kişisel verileriniz ilgili mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm beyanname/ bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Kurumumuz, hizmet birimleri, Web Sayfaları, Çağrı Merkezi, Kiosklar gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.
Kanun'un 11. Maddesi uyarınca haklarınız:
Kurumumuza başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin;
a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme
d) Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri bilme,
e) Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) KVKK'nin 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
g) (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
Kanun Kapsamında Başvuru Yapabileceğiniz Veri Sorumlusu:
İZFAŞ İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret A.Ş.
Zafer Mahallesi 840 Sokak Fuar İzmir Gaziemir, İzmir
Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri şunlardır: Kendi istek ve iradenizle bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (takımınıın ismi, takım üyesi olarak sizin isim ve soyisminiz, e-posta adresiniz,şehir bilginiz, telefon numaranız, varsa yetkilisi olduğunuz Şirket isminiz ve projenize ilişkin kendi rızanızla vermiş olduğunuz diğer bilgiler) size daha iyi hizmet verilebilmesi, proje dosyanızın tarafınızca paylaşılabilmesi, yapmış olduğunuz proje ve eğitim başvurunuzun değerlendirmeye tabi tutulabilmesi, yapılan değerlendirme sonucunun tarafınıza bildirilmesi, eğitim hakkındaki bilgilerin tarafınızla paylaşılabilmesi ve ayrıca yapılan eğitim aşamaları hakkında düzenli olarak haberdar edilebilmeniz amacıyla işlenmektedir. 5651 sayılı Kanun ve bağlı mevzuat, Türk Borçlar Kanunu’nun 419/3 maddesi, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bağlı mevzuat, Türk Ceza Kanunu ve 6698 sayılı KVKK başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesini sağlamak amacıyla da kişisel verileriniz işlenmektedir.

Faaliyetlerimiz kapsamında, tarafınıza ait gerekli kişisel bilgiler, yasal ve sözleşmesel zorunluluklar dışında kimseyle paylaşılmayacaktır. Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar, ilgili mevzuatın izin verdiği veya yükümlü kıldığı BTK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu vb. kamu tüzel kişileri yahut adli mercilerden ibarettir. Ayrıca sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz ve proje bilgileriniz, projenizin değerlendirilmesi amacıyla https://kuleizmir.com/akademi/ linkinde açıklanan eğitmen ve iş ortaklarımızla paylaşılacak olup, bunun dışında kanunda veya sözleşmenizde yer almayan bir sebeple kişisel verileriniz üçüncü kişilerle hiçbir şekilde paylaşılmayacaktır.

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz, e-posta vb. kanallar aracılığıyla toplanabilir. KVKK m. 5/1’de belirtilen açık rızanızın bulunması, bu kapsamda aşağıdaki onay formunu kabul etmeniz ve KVKK m. 5/2(d)’de öngörülen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanarak Şirketimiz, KVKK m. 5 ve m. 6’da yer alan istisnalar saklı olmak kaydıyla, kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen araç ve cihazlar vasıtasıyla toplayacak ve bu amaçlarla sınırlı olarak saklayacak, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirlerini de alacaktır.
Açık rıza vermediğiniz yahut açık rızanızın ortadan kalkması halinde, bu verilerin işlenmesine son verilecek ve verileriniz silinecek ya da anonimleştirilecektir. Ancak bu durumda, verilerinizin silindiği yahut anonimleştirildiği andan itibaren tarafınızla herhangi bir bilgi paylaşımı yapılamayacağı gibi, tarafınızca sunulan eğitim katılımı da iptal edilecektir.

Bununla beraber, aşağıda yer alan açık rıza ve onay formu ile ticari iletilerin alınmasını kabul etmiş olduğunuzdan, KVKK m. 5/2(ç) kapsamında, ticari elektronik ileti almayı veya ticari elektronik iletişimi reddetmeniz durumunda, kişisel verilerinizi ret tarihinden itibaren daha uzun sürelerce saklanmasını gerektiren bir yasal sebebin olması halinde 3 yıl boyunca saklayabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, herhangi bir mevzuatta öngörülen yasal saklama süresi bulunmaması, uluslararası düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması hallerinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Digi tarafından bu metinde açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Digi, veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.

KVKK’ nın 11. maddesi gereği Veri Sahibi sıfatıyla aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında olması halinde, bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK ile ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
  • Düzeltme, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
KVKK’nun 11. maddesinde kişisel veri sahiplerine yukarıdaki haklar tanınmıştır. Veri sorumlusu olan şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvurular ve talepler, KVKK’nun 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca www.kuleizmir.com/ alan adlı web sitemizde yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurarak kuleizmiroygem@gmail.com adlı e-mail adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat iletebilir ya da bu form yazılı ve imzalı olarak Noter aracılığı ile veya 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak, şirketimizin e-posta ve / veya kep adresine gönderilmek suretiyle iletilebilir. Bu talebin e-mail ile gönderilmesi halinde elektronik iletinin başlık kısmında, yazılı olarak gönderilmesi halinde zarfın üzerinde “Kişisel Veri Bilgi Talebi” yazılması zorunludur. Tarafımıza yapılan başvurulara, talebinizin bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Talebinizin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen/belirlenecek olan tarifedeki ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Şirketimiz talebinizi inceleyerek, kabul veya gerekçesini açıklayarak reddetme hakkına sahiptir. Bunun yanı sıra Şirketimizin Veri Sahibi Başvuru Formu’nun değerlendirilebilmesi için ek bilgi ve talep hakkı saklıdır. Veri Sahibi Başvuru Formu’nda yer verdiğiniz bilgi ve talepler doğru ve güncel olmak zorundadır. Bilgilerin doğru ve güncel olmaması veya yetkisiz bir başvuru yapılması durumunda, Şirketimiz herhangi bir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.

Yanıtlarımız veya ret gerekçelerimiz, ilgili KVKK’nun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

İşbu AYDINLATMA METNİ ve ekteki AÇIK RIZA VE ONAY FORMU şirketimiz ile imzalamış olduğunuz her türlü sözleşme ve hizmet alımına yönelik taleplerinizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIK RIZA VE ONAY FORMU

Tarafıma bildirmiş olduğunuz Aydınlatma Metnine ilişkin açıklamalar çerçevesinde; işbu Aydınlatma Metnini ve ‘Açık Rıza ve Onay Formu’nu okuyup anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum.

Öncelikle bu formu doldururken bildirdiğim hususların tarafımca verildiğini, isim soyisim, e-posta, şehir bilginiz, telefon vb. bilgilerin şahsıma ait kişisel veriler olduğunu bildiririm. Bununla beraber, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak Şirketiniz tarafından ya da internet siteleriniz veya e-posta ile ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile kişisel verilerimin tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, Şirketinizin kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla yahut adli mercilerle ve ayrıca sunmuş olduğumuz projenin değerlendirilmesi amacıyla jüri üyeleriyle paylaşılması, kanuni gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum . Kişisel verilerimin yukarıda açıklandığı şekilde yasal çerçevede kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması, kullanılması ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak üçüncü taraflarla paylaşılmasına açık rıza gösteriyorum.

Bunun yanı sıra, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Digi Games Yazılım Oyun Anonim Şirketi tarafından sunulan hizmetler hakkında genel/özel imkanların tarafıma duyurulmasına, güncel gelişmelerden haberdar edilmeme, kutlama amaçlı iletiler gönderilmesine, sunum ve bülten gibi içeriklerin tarafımla paylaşılmasına, tanıtım ve reklamının yapılması için tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilmesine, iletişim bilgilerimin, kimlik bilgilerimin, pazarlama bilgilerimin hizmet satış ve reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi adına bu amaçlar ile alındığına ve tercih ettiğim kanalla tarafıma iletiler gönderileceğine, her zaman iletişim tercihlerimi değiştirebileceğime veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen iletilerde belirtilen işlemi reddederek iletişimi durdurabileceğime ve kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile çevrimiçi reklam ağları, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları yoluyla tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine açık rıza ve onay gösteriyorum.

Kişisel verilerimin işlenmesi ile ilgili olarak, Veri sorumlusu olan Digi Games Yazılım Oyun Anonim Şirketi’den bilgi alma, verilerimin işlenme amacını ve amacına uygun olarak işlenip amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik/yanlış işlenme durumunda düzeltme talep etme, verileri güncelleme, verilerin tamamen ya da kısmen silinmesini talep etme ve vermiş olduğum onayı tamamen veya kısmen geri alma haklarımın olduğunu bildiğimi ve bu hususta Digi Games Yazılım Oyun Anonim Şirketi tarafından detaylı bir biçimde bilgilendirildiğimi ve aydınlatıldığımı kabul ve beyan ederim.