KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile ‘Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’ uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Digi Games Yazılım Oyun Anonim Şirketi olarak (“Digi”),bu form dahilinde verilecek bilgilere ilişkin olarak, KVKK uyarınca ‘Veri Sorumlusu’ sıfatıyla, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacak, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek, ayrıca kişisel verilerinizin hukuka aykırı işlenmesini önleme, bunlara hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama hususlarında gerekli uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirlerin alınacak olduğunu bildiririz

Digi, katılımcının menajeri olduğunu gösterir şekilde, web sitesinde, sosyal medya hesaplarında ve diğer iletişim kanal ve mecralarında, bunun yanı sıra reklam, pazarlama ve PR faaliyetleri kapsamında yayımlayacağı her türlü katalog, broşür vb. basılı, görsel ve/veya işitsel yayında içerik paylaşma; yayınladığı bu içeriklerde katılımcı şahsi bilgilerini niteleyen ismi, lakabı (mahlas ismi), künyesi, baş harfleri veya benzeri isim kombinasyonları, görüntüsü, fotoğrafları, videoları, karikatürü, karakteri, imzası, sesi, istatistikleri, biyografi bilgileri ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü ayırt edici kişisel bilgi ve işaretini kullanma ve bu amaçlarla ilişki içerisinde olduğu üçüncü kişilere bunları kullandırma hakkına sahiptir. Katılımcı, işbu sözleşmeyle söz konusu husustaki tüm hakları Digi’ye verdiğini ve sözleşmesel ilişki devam ettiği süre boyunca bu hakları geri almayacağını yahut aksini iddia etmeyeceğini, buna ilişkin bir başvuru, itiraz ya da dava ikame etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri şunlardır: Kendi istek ve iradenizle bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (takımınıın ismi, takım üyesi olarak sizin isim ve soyisminiz, e-posta adresiniz,şehir bilginiz, telefon numaranız, varsa yetkilisi olduğunuz Şirket isminiz ve projenize ilişkin kendi rızanızla vermiş olduğunuz diğer bilgiler) size daha iyi hizmet verilebilmesi, proje dosyanızın tarafınızca paylaşılabilmesi, yapmış olduğunuz proje ve eğitim başvurunuzun değerlendirmeye tabi tutulabilmesi, yapılan değerlendirme sonucunun tarafınıza bildirilmesi, eğitim hakkındaki bilgilerin tarafınızla paylaşılabilmesi ve ayrıca yapılan eğitim aşamaları hakkında düzenli olarak haberdar edilebilmeniz amacıyla işlenmektedir. 5651 sayılı Kanun ve bağlı mevzuat, Türk Borçlar Kanunu’nun 419/3 maddesi, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bağlı mevzuat, Türk Ceza Kanunu ve 6698 sayılı KVKK başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesini sağlamak amacıyla da kişisel verileriniz işlenmektedir.

Faaliyetlerimiz kapsamında, tarafınıza ait gerekli kişisel bilgiler, yasal ve sözleşmesel zorunluluklar dışında kimseyle paylaşılmayacaktır. Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar, ilgili mevzuatın izin verdiği veya yükümlü kıldığı BTK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu vb. kamu tüzel kişileri yahut adli mercilerden ibarettir. Ayrıca sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz ve proje bilgileriniz, projenizin değerlendirilmesi amacıyla https://kuleizmir.com/akademi/ linkinde açıklanan eğitmen ve iş ortaklarımızla paylaşılacak olup, bunun dışında kanunda veya sözleşmenizde yer almayan bir sebeple kişisel verileriniz üçüncü kişilerle hiçbir şekilde paylaşılmayacaktır.

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz, e-posta vb. kanallar aracılığıyla toplanabilir. KVKK m. 5/1’de belirtilen açık rızanızın bulunması, bu kapsamda aşağıdaki onay formunu kabul etmeniz ve KVKK m. 5/2(d)’de öngörülen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanarak Şirketimiz, KVKK m. 5 ve m. 6’da yer alan istisnalar saklı olmak kaydıyla, kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen araç ve cihazlar vasıtasıyla toplayacak ve bu amaçlarla sınırlı olarak saklayacak, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirlerini de alacaktır.
Açık rıza vermediğiniz yahut açık rızanızın ortadan kalkması halinde, bu verilerin işlenmesine son verilecek ve verileriniz silinecek ya da anonimleştirilecektir. Ancak bu durumda, verilerinizin silindiği yahut anonimleştirildiği andan itibaren tarafınızla herhangi bir bilgi paylaşımı yapılamayacağı gibi, tarafınızca sunulan eğitim katılımı da iptal edilecektir.

Bununla beraber, aşağıda yer alan açık rıza ve onay formu ile ticari iletilerin alınmasını kabul etmiş olduğunuzdan, KVKK m. 5/2(ç) kapsamında, ticari elektronik ileti almayı veya ticari elektronik iletişimi reddetmeniz durumunda, kişisel verilerinizi ret tarihinden itibaren daha uzun sürelerce saklanmasını gerektiren bir yasal sebebin olması halinde 3 yıl boyunca saklayabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, herhangi bir mevzuatta öngörülen yasal saklama süresi bulunmaması, uluslararası düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması hallerinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Digi tarafından bu metinde açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Digi, veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.

KVKK’ nın 11. maddesi gereği Veri Sahibi sıfatıyla aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında olması halinde, bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK ile ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
  • Düzeltme, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
KVKK’nun 11. maddesinde kişisel veri sahiplerine yukarıdaki haklar tanınmıştır. Veri sorumlusu olan şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvurular ve talepler, KVKK’nun 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca www.kuleizmir.com/ alan adlı web sitemizde yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurarak kuleizmiroygem@gmail.com adlı e-mail adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat iletebilir ya da bu form yazılı ve imzalı olarak Noter aracılığı ile veya 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak, şirketimizin e-posta ve / veya kep adresine gönderilmek suretiyle iletilebilir. Bu talebin e-mail ile gönderilmesi halinde elektronik iletinin başlık kısmında, yazılı olarak gönderilmesi halinde zarfın üzerinde “Kişisel Veri Bilgi Talebi” yazılması zorunludur. Tarafımıza yapılan başvurulara, talebinizin bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Talebinizin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen/belirlenecek olan tarifedeki ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Şirketimiz talebinizi inceleyerek, kabul veya gerekçesini açıklayarak reddetme hakkına sahiptir. Bunun yanı sıra Şirketimizin Veri Sahibi Başvuru Formu’nun değerlendirilebilmesi için ek bilgi ve talep hakkı saklıdır. Veri Sahibi Başvuru Formu’nda yer verdiğiniz bilgi ve talepler doğru ve güncel olmak zorundadır. Bilgilerin doğru ve güncel olmaması veya yetkisiz bir başvuru yapılması durumunda, Şirketimiz herhangi bir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.

Yanıtlarımız veya ret gerekçelerimiz, ilgili KVKK’nun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

İşbu AYDINLATMA METNİ ve ekteki AÇIK RIZA VE ONAY FORMU şirketimiz ile imzalamış olduğunuz her türlü sözleşme ve hizmet alımına yönelik taleplerinizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIK RIZA VE ONAY FORMU

Tarafıma bildirmiş olduğunuz Aydınlatma Metnine ilişkin açıklamalar çerçevesinde; işbu Aydınlatma Metnini ve ‘Açık Rıza ve Onay Formu’nu okuyup anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum.

Öncelikle bu formu doldururken bildirdiğim hususların tarafımca verildiğini, isim soyisim, e-posta, şehir bilginiz, telefon vb. bilgilerin şahsıma ait kişisel veriler olduğunu bildiririm. Bununla beraber, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak Şirketiniz tarafından ya da internet siteleriniz veya e-posta ile ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile kişisel verilerimin tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, Şirketinizin kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla yahut adli mercilerle ve ayrıca sunmuş olduğumuz projenin değerlendirilmesi amacıyla jüri üyeleriyle paylaşılması, kanuni gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum . Kişisel verilerimin yukarıda açıklandığı şekilde yasal çerçevede kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması, kullanılması ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak üçüncü taraflarla paylaşılmasına açık rıza gösteriyorum.

Bunun yanı sıra, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Digi Games Yazılım Oyun Anonim Şirketi tarafından sunulan hizmetler hakkında genel/özel imkanların tarafıma duyurulmasına, güncel gelişmelerden haberdar edilmeme, kutlama amaçlı iletiler gönderilmesine, sunum ve bülten gibi içeriklerin tarafımla paylaşılmasına, tanıtım ve reklamının yapılması için tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilmesine, iletişim bilgilerimin, kimlik bilgilerimin, pazarlama bilgilerimin hizmet satış ve reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi adına bu amaçlar ile alındığına ve tercih ettiğim kanalla tarafıma iletiler gönderileceğine, her zaman iletişim tercihlerimi değiştirebileceğime veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen iletilerde belirtilen işlemi reddederek iletişimi durdurabileceğime ve kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile çevrimiçi reklam ağları, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları yoluyla tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine açık rıza ve onay gösteriyorum.

Kişisel verilerimin işlenmesi ile ilgili olarak, Veri sorumlusu olan Digi Games Yazılım Oyun Anonim Şirketi’den bilgi alma, verilerimin işlenme amacını ve amacına uygun olarak işlenip amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik/yanlış işlenme durumunda düzeltme talep etme, verileri güncelleme, verilerin tamamen ya da kısmen silinmesini talep etme ve vermiş olduğum onayı tamamen veya kısmen geri alma haklarımın olduğunu bildiğimi ve bu hususta Digi Games Yazılım Oyun Anonim Şirketi tarafından detaylı bir biçimde bilgilendirildiğimi ve aydınlatıldığımı kabul ve beyan ederim.